Tüzük

                                                                               

T.C. 

          TARIM VE ORMAN  BAKANLIĞI          

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

                                                                 

DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILARI ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

TÜZÜĞÜ

 

ANKARA 2012

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KURULUŞ VE AMAÇ

 

KURULUŞ.  MERKEZ BİRLİĞİNİN ADI VE MERKEZİ

 

Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden ve Türkiye kıta sahanlığı içindeki denizlerde (Karadeniz, Marmara, Boğazlar, Ege ve Akdeniz) ve uluslararası sularda, balıkçı tekneleri ve donanımları ile su ürünleri avcılığı yapan T.C vatandaşı gerçek ve tüzel kişilerce kurulmuş Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birlikleri arasında “Deniz Ürünleri Avcıları Merkez Birliği” adı altında bir Merkez Birliği kurulmuştur.

a) Merkez Birliğinin yönetim merkezi ve adresi  : Ankara İl Merkezi’dir.          

(İrtibat adresi  : VİA GREEN İŞ MERKEZİ Mustafa Kemal Mah. 2079. Cad. 2-B Blok Kat:9 Daire:65 Çankaya/ ANKARA)

(Tel No : 0312 418 31 61  Faks No : 0312 417 25 61)

b) Merkez Birliği’nin Çalışma Alanı                   : Türkiye ve Uluslararasıdır.

c ) Merkez Birliği’nin süresi                               : Süresizdir.

d) Merkez Birliğinin kısa adı                              : DEMBİR

 

AMACI 

 

Madde 2- Merkez Birliğinin amacı; ülkemizdeki deniz ürünleri avcıları birlikleri ve üyelerinin hak ve ortak menfaatlerini korumak, birlikler arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, üyelerin ürettikleri ürünlerin iç tüketim ve dış pazar talebini dikkate alarak üretimini planlamak, kısa ve uzun süreli av ve avcılık planlamaları yapmak, bu tür planlamaların yapılmasına ve uygulanmasına katılmak, ürün standardizasyonunu ve gıda güvenliğini sağlamak, soğuk taşıma zincirini oluşturmak, ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırmak için gerekli tedbirleri almak, üye birliklerin ürün/ürün grubu bazında uluslararası üretici kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenlemek, ekosistem dengelerinin ve sürdürülebilir balıkçılık ilkelerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası dar veya geniş bölgesel danışma konseyleri kurmak ve bu tür ulusal ve uluslararası kurul ve konseylere katılmak, ulusal ve uluslararası paydaşlar arası organizasyonları kurmak ve bu tür organizasyonlara katılmak, bilgi bankası kurmak, üyelerin deniz ürünleri avcılığına ilişkin üretim, işleme, pazarlama, insan kaynakları ve biyoçeşitlilik önlemleri ve uygulamaları ile ilgili veriler oluşturmak, değerlendirmek  ve ilgili eğitimleri sağlamak, ilgili ulusal ve uluslar arası kamu ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonu sağlamak, ürün ve faaliyet dalında her türlü bilimsel araştırma yapmak ve yaptırmak, Bakanlıkça belirlenecek uluslararası anlaşmalar, ulusal plan ve programlar, ulusal kırsal kalkınma stratejisi ve tarım stratejisinde öngörülen ilke ve hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak, ulusal üretim ve sürdürülebilirlik politikalarını  oluşturmak ve uygulamak, ulusal ve uluslararası amaçlara uygun girdi ve katkıların teminini sağlamak ve koordine etmek, deniz ürünleri avcılarını her türlü ulusal ve uluslararası ortamda en üst düzeyde temsil etmektir.

           

KAPSAMI

 

             Madde 3- Bu tüzük, Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birlikleri tarafından  kurulan  Merkez Birliğinin  kuruluş,  çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümler  ile  Bakanlıklar ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAĞI

 

            Madde 4- Bu tüzük  06/07/2004 tarihli ve 25514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’nun 13. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, genel hükümler ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. 

    

TANIMLAR

 

          Madde 5 - Bu Tüzükte geçen  ;

         a) Bakanlık                                : Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı ,

         b) Genel Müdürlük                    : Tarım Reformu Genel  Müdürlüğü’nü ,

          c) Su Ürünleri Müstahsilleri : Ticari amaçla denizlerde avcılık yoluyla su ürünlerinin üretimini yaparak, bunları pazara sunan gerçek ve tüzel kişileri,

         d) Deniz ürünleri avcıları üretici birliği  : Pazara yönelik deniz ürünleri  avcılığı ile üretim  yapan  deniz ürünleri  müstahsillerinin  gönüllülük esasına  dayalı olarak kurdukları, tüzel  kişiliğe    haiz  deniz ürünleri avcıları üretici  birliklerini,  

          e) Merkez Birliği Tüzüğü       : Deniz ürünleri avcıları üretici birlikleri tarafından  kurulan merkez  birliğinin  kuruluş , çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri   içeren hukuki düzenlemeyi,  

           f) Balıkçı                                    :  Her türlü istihsal-avcılık araç ve gereçleri ile ulusal ve uluslararası sularda her türlü su ürünlerini avlayan-toplayan kişileri,

           g) Balıkçı Teknesi                         : Temel ve yardımcı donanımı ile her türlü deniz ürününün  yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

           ğ) Deniz Ürünleri                           : Denizlerde doğal,  kanun ve yönetmeliklere uygun olarak ve yasal av araç ve gereçleri ile istihsal edilen, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, kabuklular, yosunlar, memeliler, sürüngenler gibi canlılarla, bunlardan elde edilen ürünleri,

            h) Ürün                                         : Deniz ürünleri avcılığı  alanında elde edilen her türlü işlenmemiş ham taze su (deniz) ürünleri ile bunların birinci derece işlenmesi ile elde edilmiş ürünleri ,

           ifade eder.

 

MERKEZ BİRLİĞİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

         Madde 6 - Merkez Birliği; amaç bölümündeki konular ile üye birliklerin desteklenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve ulusal düzeydeki üretim planlarına ve ürünlerinin pazarlanmasına ilişkin kurallara uyulmasında üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmek temel olmak üzere aşağıdaki konularda faaliyet gösterir;

 a)  Merkez birliğine üye birliklerin avcılık yolu ile ürettikleri deniz ürünlerinin bölgesel ve ulusal düzeyde, stok tespit, avlanabilir stok, ve av planlama faaliyetlerini yürütmek, bu tür faaliyetlere ve bilimsel çalışmalara katılımcı olmak ve avcılığı yönlendirmek,

b) Üyelerin avladıkları su ürünleri ve türevleri ile ilgili piyasa ve fiyat araştırmaları yapmak ve yaptırmak,

c)  İç pazara ve ihracata uygun, kanunlar ve yönetmeliklerle uyumlu su ürünlerinin avlanmasını ve arzını sağlamak,  

d) Üyelerine avlanma teknikleri, depolama, paketleme, işleme ve taşıma konularında teknik ve lojistik destek vermek,

e) Üyelerine muhtelif ihtiyaç ve girdi temininde yönlendirici yardımlarda ve lojistik destekte bulunmak,

f)  Ürün kalitesini iyileştirici tedbirleri almak ve ürün standartlarını uygulatmak,

g) Çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir avcılık tekniklerini yaygınlaştırmak, çevrenin, doğanın, ekolojik dengenin ve ürün sürekliliğinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, yapılan çalışmalara katılmak,

h)  Su ürünleri ve üyeleri ile ilgili her türlü kaydı tutmak, diğer ulusal veya uluslararası resmi, bilimsel, ticari, sosyal çevrelerin kayıtlarının koordinasyonu sağlamak,

ı)  Eğitim ve yayım hizmeti vermek,  danışmanlık ve sertifika hizmeti sağlamak,

i) Tekne ve personel düzeyinde yapılan uygulamaları izlemek, istatistik ve izlenebilirlik kayıtlarının tutulması ve bilgi akışının takibinin koordinasyonunu yapmak,

j) Ürün hijyeninin ve tazeliğinin korunmasına ve kalitenin arttırılmasına yönelik, muhafaza, paketleme ve ambalajlama ile ilgili standartların uygulanmasını sağlamak, birliklerin üyelerine ait su ürünlerinin, her birinin marka olması ve  markalaşmaya yatırım yapmalarını sağlamak için gerekli tedbirlerin  alınmasını sağlamak, ürün fiyatının  teşekkülünde etkili olmak,

k) Üyeleri adına, alt yapı, ürün geri çekme ve depolama, işleme, pazarlama ve satış koordinasyonu ve buna benzer arz talep dengesinin muhafazasına ve Ortak Pazar Organizasyona dönük tedbirleri ve destekleri koordine etmek, yapılanma ve koordinasyon faaliyetlerinde bulunmak, gerektiğinde bu amaçlara uygun tesislerin kurulmasını veya işletilmesini sağlamak,

l) Ulusal ve uluslararası Ortak Balıkçılık Politikalarının oluşturulmasına ve desteklenmesine katkıda bulunmak,

m) Sektörün sürekliliği, üyelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve devamlılığı amaçlı ulusal ve uluslararası proje ve fonların temini ve idaresini sağlamak,

n) Su ürünlerinin ve sektörün tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak, seminerler, panel, sempozyum v.b. etkinlikler düzenlemek, üretim konularında yayınlar çıkarmak,

o) Üyelerinin istihsal-üretim faaliyetlerini planlamaları ve sürdürebilmeleri amacı ile ihtiyaç duyacakları veri akışı ve koordinasyonunu sağlamak,

ö) Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği, uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek,

p) Sözleşmeli üretim (avcılık) kapsamında, üye birliklere yol göstermek amacı ile, örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek,

r) Su ürünleri avcılığı ve bununla ilişkisi bulunan tüm faaliyetlerin geliştirilip yaygınlaştırılmasını sağlayacak gerekli teşvik ve tedbirlerinin belirlenip uygulanabilmesi, sektörel ve sektörler arası uyumun sağlanabilmesi için yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

s) Benzeri diğer ulusal ve uluslararası üretici birlikleri – örgütleri - organizasyonlar veya kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak,

ş) Üyelerinin faaliyet alanlarına giren ulusal ve uluslararası görüşme, mutabakat ve anlaşmalara gözlemci olmak,

t) İç denetim, kontrol, ve uyum mekanizmalarını kurmak ve çalıştırmak,

u) Birliğe üyeliği yaygınlaştırıcı, ilgili birliklerle koordinasyonu sağlamak amaçlı paydaşlar arası  organizasyonların ve benzer birliklerin kurulmasını teşvik edici faaliyetleri yürütmek,

ü) Su ürünleri avcılılığı ve ürünlerin standartları ile bu standartların eksiksiz uygulanması konusunda yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

v) Su ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtım, depolama, dağıtım, pazarlama, sigortacılık ve organizasyon konularında üyelerine yardımcı olmak,

y) Üyelerinin ürünlerini pazarlamak için gerektiğinde pazarlama ağı oluşturmak, alternatif ürün ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesini ve koordinasyonunu yapmak, su ürünleri toptancı halleri açmak, su ürünleri merkezleri oluşturmak, ithalat ve ihracat faaliyetlerini yürütmek, bunun gibi mevcut veya kurulacak benzer faaliyetlere işletmeci veya ortak olarak iştirak etmek, bu hususlarda çeşitli kamu ve özel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

z) Su ürünleri avcılığı konularında danışmanlık, temsilcilik, kalite kontrol, gözetim ve sertifikasyon konularında önderlik edip katkıda bulunmak,

aa) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önderlik etmek, üyelerin mesleki gelişmesini ve alternatif iş imkanları geliştirmelerini sağlayacak kitap, broşür ve benzeri yayın, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

bb) Üyelerin iş geliştirme, emeklilik, iş değiştirme ve buna benzer zaruri veya gönüllü ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli girişimlerde ve koordinasyonda bulunmak,

cc) Ulusal veya uluslararası bazda, deniz ürünleri avcılığı, paydaşları  ve ürünlerine ilişkin veya üyelerini ilgilendirecek alanlarda yapılan veya yapılacak çalışmalara katılmak, kurulu veya kurulacak ulusal veya uluslararası kurul, konsey, grup ve buna benzer sürekli veya geçici oluşumlara üye göndermek,

çç) Uluslararası   üretici birliklerine - örgütlerine,  araştırma enstitülerine üye olmak, işbirliği yapmak, iştigal konusu ile ilgili sergi, sempozyum, ve  panayırlara katılmak,

dd) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin su ürünleri bazında yapacağı çalışmalara katılmak ve danışma kuruluna temsilci göndermek,

ee) Kuruluş amacı doğrultusunda her türlü çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

ff) Kanunla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla taşınır ve taşınmaz mal edinmek, ilgili makamlardan izin almak koşulu ile üyelerinin istirahatlarını, eğitimlerini, sosyal ve ekonomik düzeylerini arttırmalarını ve sağlıklı yaşamalarını  temin etmek ve birlikteliklerini sağlamak amacıyla lokaller, tanıtım ofisleri ve benzeri yerler açmak, işletmek veya kiraya vermek,

gg) Merkez Birliği’ne üye olan birlikleri denetlemek.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ÜYE SAYISI VE ÜYELİK ŞARTLARI

 

ÜYE SAYISI

          

            Madde 7- Merkez Birliği’nin üye sayısı sınırsızdır. Ancak kuruluşta deniz ürünleri avcılığı ile ilgili faaliyette bulunan su ürünleri müstahsillerinin oluşturduğu en az 7 deniz ürünleri avcıları üretici birliğinden oluşur.

 

  ÜYELİK  ŞARTLARI

 

           Madde 8-  Merkez Birliği’ne üye olabilmek için 7. Maddedeki şartlara haiz olmanın yanında aşağıdaki hususları yerine getirmek gereklidir;

          a) Merkez Birliği için belirlenen birlik aidatını peşin ödemek,  

           b) Merkez Birliğine kurucu üye / üye olmak için birlik genel kurulundan karar almak,

           c) Merkez Birliğine kurucu üye / üye olmak için genel kurulda bir asıl bir yedek temsilci belirlemek,

          d) Üyeleri pazara yönelik olarak deniz ürünlerini avcılık yoluyla üreten veya istihsalini yapan ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmiş su ürünleri avcılığı (yeşil avcılık tezkeresi) belgesi sahibi ve ulusal ve uluslararası sularda balıkçılıkla iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulmuş birlikler  Merkez Birliği’ne üye olabilirler.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

 

 Madde 9- Merkez Birliği’ne   üye olan Birlikler Genel Kurullarında almış oldukları üyelikten çıkma kararı ile Merkez Birliğine başvururlar ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılırlar.

            Üyelikten çıkan birliğin Merkez Birliğine    olan borç ve alacakları ayrılış tarihi itibariyle kapatılması zorunludur.

Üyelikten ayrılan birliğin üye olduğu dönemlere ait çıkabilecek herhangi bir borç veya alacağı saklıdır. Üye birliğin feshi halinde Merkez Birliği alacakları fesih olan birliğin üyelerine intikal ettirilir.

  

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

           Madde 10- Aşağıdaki hallerde üreticiler üyelikten çıkarılabilir;        

           a)  Kanun, yönetmelik ve tüzükte yer alan hükümleri yerine getirmemek,

           b)  Merkez  Birliğinin aleyhine faaliyet göstermek,

           c)  Birliğin amacına aykırı hareketlerde bulunmak,

           d) Birlik ve beraberliği bozucu veya zedeleyici faaliyetlerde bulunmak,

           e) Birliğin belirlediği ortak kurallara riayet etmemek,

           f) Birliğin adaleti ve birlikteliği sağlama amaçlı kural ve yaptırımlarına  uymamak,

           g) Haysiyet ve onur kırıcı hareketlerde bulunmak,

           h) Huzur bozucu ve kanunlara aykırı faaliyetlerde bulunmak,

           ı) Merkez  Birliğinin talimatlarına uymamak, 

           i)  Merkez Birliği aidatlarını ve katkı (hizmet) payını ödememek ve Merkez        

 Birliği’ne  karşı olan taahhütlerini yerine getirmemek. 

     Üyelikten çıkarılma Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile geçici ihraç şeklinde olur. Üyenin kesin ihracı yapılıncaya kadar bütün hakları devam eder. Çıkarılan üye birliğin durumu ilk Genel Kurulda görüşülerek kesin karara bağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ÜYELİK AİDATI

 

            Madde 11-  Merkez Birlik, Genel Kurul tarafından belirlenen oranlarda, üyesi olan birliklerin üyelik aidatı gelirlerinden pay alır. Bu miktar birliklerin üyelik aidatı gelirlerinin % 10’undan fazla olamaz. Giriş aidatı bir kereye mahsus başvuru sırasında  peşin ödenir. Giriş aidatı ilk yıl için 8.000 TL’dir. Daha sonraki giriş aidatı yapılacak Genel Kurullarda görüşülerek karara bağlanır.

 

MERKEZ BİRLİĞİ’NİN GELİRLERİ

 

             Madde 12 - Merkez Birliği’nin gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir ;

            a) Merkez Birliği’ne üye birlikler tarafından ödenen giriş ve üyelik aidatları, katkı payları,

            b) Üyeler veya üçüncü kişiler tarafından yapılacak bağışlar,                                  

           c) Avrupa Birliği ve bunun dışındaki ulusal veya uluslararası kuruluşların  üreticilerin desteklenmesi ve eğitimi amacıyla kullanıma sundukları fonlar ve bütçe kalemlerinden elde edilecek gelirler,

            d )Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler,

            e )Reklâm, tanıtım ve yayın gelirleri,       .

            f) Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler,

            g) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı,

            h) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yapılacak desteklemeler,

            ı) Diğer faaliyet gelirleri.

                       

MERKEZ BİRLİĞİ’NİN GİDERLERİ

 

             Madde 13 - Merkez Birliğinin giderleri aşağıda belirtildiği gibidir ;

Merkez birliklerinin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak tüm giderleri ve harcamaları kapsar.

 

MERKEZ BİRLİĞİNİN DEFTERLERİ

 

           Madde 14-  Merkez Birliğinin defterleri şunlardır:

           a) Karar defteri,

           b) Üye kayıt defteri,

           c) Gelen ve giden evrak defteri,

           d)  Bilanço esasına dayalı  defter,

           e) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,

           f)  Demirbaş defteri,

           g)  Alındı belgesi kayıt defteridir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

MERKEZ BİRLİĞİNİN  ORGANLARI

                      

               Madde 15- Merkez Birliği’nin organları şunlardır;

              a) Genel Kurul,

              b) Yönetim Kurulu,

              c) Denetim Kurulu,

 

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

 

          Madde 16- Merkez Birliği’nin Genel Kurulu, üye birliklerin Genel Kurulları’nca seçilecek birer temsilciden oluşur.

         Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır;

        a) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek,

        b) Çalışma raporlarını incelemek,

        c) Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesine karar vermek,

        d)  Kesin hesapları kabul veya reddetmek,

        e) Yönetim Kurulu’nun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak,

         f) Personel işlemleri, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

        g)  Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere kesilecek hizmet payını tespit etmek,

        h) Koordinasyonu yapılan ulusal ve uluslararası destek, yardım, katkı payı vs. gelirlerden kanunun izin verdiği oranda katkı payı alma hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

       ı)Üyelikten çıkarılmayı karara bağlamak,

       i)Diğer karar ve tedbirleri almak.

 

GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

 

          Madde 17- Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde toplanır. Kuruluş Genel Kurulu, Merkez Birliği tüzüğünün Bakanlıkça tescilini müteakip ilk 6 ay içinde yapılır. Merkez kuruluş genel kurulu, geçici yönetim kurulunca üye olarak kabul edilen bütün üye birliklerin genel kurullarınca seçilecek birer temsilciden oluşur.

Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce gündemi, toplantı tarihi, yeri ve saati belirtilmek suretiyle ulusal düzeyde yayın yapan bir gazetede yapılacak ilan ile yapılır.

Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı bir hafta ve çoğunluk şartı aranmadan aynı gündem ile, aynı yer ve saatte yapılır. Ancak ikinci toplantıda  kurucu birlik üye sayısı olan en az 7 üyenin katılması şarttır.

Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulunun kararı ile veya genel kurul üyelerinin 1/3’ünün yazılı talebi ile toplantıya çağırabilir.

 Olağan genel kurul toplantıları her yıl Nisan ayı içinde yapılır. Genel kurulla ilgili ilanın gazetede yayımından sonra merkez birliğine üye olanlar genel kurulda oy kullanamazlar.

 Genel kurullarda Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunludur. Bakanlık temsilcisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden talep edilir.

Ayrıca, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelere en az on beş gün önceden toplantı günü, saati, yeri ve gündemi iadeli taahhütlü mektupla veya adrese teslim kargoyla bildirilir. Bu bildirimde belirtilen gün ve saatte toplantı çoğunluğu sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az  olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve ile toplantı gündemi ve toplantıya katılacak üyelerin listesi toplantı gününden en az on beş gün önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili birimine gönderilir. Genel Kurul toplantıları Merkez Birliği’nin  bulunduğu ilde yapılır.

Genel Kurul toplantısında açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından bir Divan başkanı, bir Divan başkan yardımcısı, iki katip ve seçim olması halinde iki oy tasnifçisi seçilir. Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin teklifi ve genel kurula katılan temsilcilerin yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündemde olmayan hususlar gündeme alınır.

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

  

 Madde 18- Merkez Birliği’nin kuruluş işlemlerinin yapılması ve kuruluş genel kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucu birlikler arasından seçilen 8 (sekiz) temsilciden oluşan geçici yönetim kuruludur.

         

YÖNETİM KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ

 

            Madde 19- Merkez Birliği, kuruluş genel kurulu ve sonraki genel kurullarda merkez birliği üye sayısı kurucu üye sayısı ile sınırlı kalırsa, merkez birliği yönetim kurulu; genel kurula katılan üye birlik temsilcileri veya merkez birliğine üye birlik üyeleri arasından dört (4) yıl için seçilen 3 (üç)  asıl ve 3 (üç)   yedek üyeden oluşur.

Ancak, merkez birliği üye sayısının yeterli olması halinde yönetim kurulu; üye birlik temsilcileri arasından dört (4) yıl için, üye sayısı genel kurulca belirlenmek şartıyla seçeceği beş veya yedi (5 veya 7) asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.

Seçilen üyeler kendi aralarında Yönetim Kurulu Başkanını seçerler.

Üst üste iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda bulunanlar, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve seçilemezler.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

           a)  Üye kabul etmek,

            b) Genel Kurul gündemini tespit etmek, Merkez Birliğinin faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak,

            c) Merkez  Birliğinin  muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları

sunmak,

           d)  Merkez Birliğine personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek,

            e)  Merkez Birliğini Amaç ve Görevleri uyarınca yurt içinde ve dışında temsil etmek ve ettirmek, gerekli faaliyetleri koordine etmek ve ettirmek,

           f ) Gerektiğinde  Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

           g)   Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde birliğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak, birliğin mallarını yönetmek ve korumak,

           h)  Merkez Birliğinin faaliyet alanı içerisindeki ürün veya ürün grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip etmek, Pazar araştırması yapmak ve yaptırmak,

           ı)  Ürün veya ürün grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak,

            i) Merkez Birliğinin üyelerini bilgilendirici toplantılar  yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

            j) Birlik işlerinde çalıştırılacak İcra Kurulu üyesi personelin görev, yetki ve sorumluluklarını ve verilecek ücretleri tespit etmek,

           k) Birlik işlerinin yürütülmesi ile ilgili idari konularda İcra Kurulu’nu yetkilendirmek ve görevlendirmek,

          l) Üyelerin Birlik menfaatleri doğrultusunda  uymakla yükümlü oldukları kuralları ve aksine durumlarda uygulanacak yaptırımları belirlemek, iç denetim uzmanlarının denetimlerini değerlendirmek,

        m) Merkez Birliğini, Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder, Merkez Birlik Başkanı mazeretli olarak bulunmadığı zaman Merkez Birliğini Başkan Yardımcısı temsil eder ve yetkilerini kullanır. Birlik temsil yetkisini üçüncü kişilere geçici veya faaliyetle sınırlı olarak verilmesi, yönetim kurulu kararıyla olur,

       n) Genel  Kurul tarafından  verilen diğer görevleri yerine getirmek,

      o) Mali denetimi yeminli mali müşavir veya bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırmak,

Yönetim Kurulu Üyeleri, Birlik faaliyetlerine ilişkin icraatlarından on yıl süre ile sorumludurlar.

 

DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 20 - Merkez Birliği, kuruluş genel kurulu ve sonraki genel kurulda merkez birliği üye sayısı kurucu üye sayısı ile sınırlı kalırsa, merkez birliği yönetim kurulu genel kurula katılan üye birlik temsilcileri arasından veya üye birlik üyeleri arasından dört (4) yıl için seçilen 1 (bir)  asıl ve 1 (bir)   yedek üyeden oluşur. Ancak, merkez birliği üye sayısının yeterli olması halinde, genel kurula katılan üye birlik temsilcileri arasından dört (4) yıl için seçeceği 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

            Denetim Kurulunun görev ve yetkileri;

            a) Birlik bilanço ve defterlerini incelemek,

            b) Yönetim kurulunun faaliyetleri ile ilgili yapılan denetim raporunu genel kurulun onayına sunmak,

            c) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

PERSONEL ÇALIŞTIRMA VE İŞİNE SON VERME

 

Madde 21- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla merkez birliğinde personel ve profesyonel yönetici çalıştırılabilir. İşe alma genel kurul kararıyla yönetim kurulu tarafından yapılır.  

            Yönetim kurulu, personel, profesyonel yönetici ve genel sekreterin işine son verebilir. Çıkarılma işlerinde yönetim kurulu kararı gereklidir. Personel, profesyonel yönetici ve genel sekreterin çıkarılması teklifi denetim kurulunca yapılması halinde  yönetim kurulu başkanı derhal toplantı yapar ve gerekli kararı verir. Şayet çıkma kararı kesinleşmemişse denetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırabilir ve konu orada karara bağlanır.

 

 YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

 

MADDE 22- Yüksek istişare Kurulu, Yönetim Kurulu tavsiyesi ve Genel Kurul kararı ile seçilmiş, Birliğin görevlerini yerine getirmesinde tecrübe ve bilgilerinden fayda görüleceğine inanılan, Yönetim Kurulunun danışma organı olarak faaliyet gösterecek, sayısı Yönetim Kurulunca belirlenecek kişilerden oluşur. Yüksek İstişare Kurulunun doğal üyeleri, aksine bir Genel Kurul kararı yok ise, önceki dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerinden oluşur. Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim, Denetim veya Genel Sekreterin talebi ile toplanır.

 

GENEL SEKRETER   

 

Madde 23- Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile merkez birliğinde çalışan personelin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ile üye birlikler ve İlgili ulusal ve uluslararası kurumlar arasındaki koordinasyon ve iletişimi yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

CEZAİ  HÜKÜMLER

 

              Madde 24- Merkez Birliğinin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel , Devlet memurları  gibi  ceza görür.

       

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

BİRLİĞİN SERMAYESİ

 

Madde 25- Birliğin sermayesi değişken olup, üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatı ve katkı payları birliğin ana sermayesini oluşturur. Bağış ve yardım dışında ayni sermaye kabul edilemez.

 

Birliğin başlangıç sermayesi, ilk Genel Kurul’a kadar, 64.000 TL’dir.

 

TEMSİL

 

Madde 26- Bankalarda hesap açmada, kapamada, para çekmede Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen iki kişinin imzası bulunur.

 

MUAFİYET

 

Madde 27- Birliğe ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım, satım, inşa ve kullanımları ile birlikçe yürütülen hizmet ve faaliyetler damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve katkı payından muaftır.

YASAK FAALİYETLER

 

Madde 28- Birlik 5200 sayılı kanuna tabi olup bu kanun ve kanuna istinaden çıkarılan yönetmelik ve tüzüğünde belirtilmeyen amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunamaz.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

            Madde 29-  Merkez Birliğinin tüzüğünün değiştirilmesi istenen hükümleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onay alındıktan sonra, olağan veya olağanüstü toplantı gündemine yönetim kurulunun kararı ile konularak görüşülür. Tüzüğün değişecek maddelerinin eski ve yeni hali ulusal bir gazetede ilan edilerek 15 gün önce üyelere duyurulur. Tüzüğün değiştirilmesi istenen maddeleri genel kurul tarafından değiştirilir.

Tüzük değişikliği hakkında karar alınabilmesi için genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz merkez birliğine üye bütün birlik temsilcilerinin 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması ve alınacak kararlarda da fiilen kullanılan oyların 2/3’ünün rızası gerekir.

 

FESİH-TASFİYE        

 

          Madde 30- Genel Kurul, Merkez Birliği’nin feshine her zaman karar verebilir. Genel Kurul’da feshe karar alınabilmesi için genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz, Merkez Birliği’ne üye, bütün birlik temsilcilerinin 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması ve alınacak kararlarda da fiilen kullanılan oyların 2/3’ünün rızası gerekir.

Birliğin feshi yönetim kurulu tarafından 7 gün içinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yazı ile bildirilir. Merkez Birliği fesih olduktan sonra Merkez Birliğinin bütün para ve malları Genel Kurul kararıyla üye birliklere veya benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devir edilir.

    

BAKANLIĞIN DENETİMİ ve MALİ DENETİM   

 

            Madde 31-  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Merkez Birliği’ni uygun göreceği müfettiş, kontrolör ve denetçiler vasıtasıyla denetleyebilir.

 Madde 32- Birliklerin ve merkez birliklerin mali denetimleri, genel kurul toplantısı öncesi yeminli mali müşavirlere veya bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılır. Denetimin sonuçları Genel Kurul öncesi üye birlik temsilcilerine dağıtılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER

 

TÜRKİYE MİLLİ KOOPERATİFLER BİRLİĞİ’NE GİRİŞ

 

 

            Madde 33-  Genel Kurul kararı ile Merkez Birliği Türkiye Milli Kooperatifler Merkez Birliği’ne girebilir.

 

KARAR ALMA

 

            Madde 34- Merkez Birliği, Türkiye Milli Kooperatifler Merkez Birliğine girmeye karar verirse taahhüt edilecek sermayenin miktar ve ödeme şekli Genel Kurulca belirlenir.

 

BAŞVURMA ŞEKLİ

 

Madde 35- Merkez Birliği, Türkiye Milli Kooperatifler Merkez Birliğine girmek için Türkiye Milli Kooperatifler Merkez Birliği Ana sözleşme hükümlerini bütün hak ve ödevleri ile kabul ettiğini gösteren bir dilekçe ile kabul ettiğini gösteren bir dilekçe ile Türkiye Milli Kooperatifler Merkez Birliği Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu’nun giriş isteğini kabul etmesi ile Türkiye Milli Kooperatifler Merkez Birliğine girmiş olur.

 

TEMSİLCİLİK :

 

Madde 36- Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Kurullarında Merkez Birliği’ni temsil etmek üzere Merkez Birliği Genel Kurulunca üye birlik temsilcileri arasından en fazla beş temsilci seçilir. Temsilcilerin görev süresi 4 (dört) yıldır. Bu temsilcilerde Yönetim Kurulu üyelik şartı aranır.  

 

DENİZ ÜRÜNLERİ  AVCILARI MERKEZ  BİRLİĞİ’NİN KURUCU ÜYELERİ

  

Madde 37- Kurucu üretici birliklerinin adı, temsile yetkili  kişilerin T.C. kimlik numarası ve adı ve soyadı,  öğrenim durumu, adresleri ve imzaları aşağıdadır.

 

TÜRKİYE DENİZ ÜRÜNLERİ  AVCILARI MERKEZ  BİRLİĞİ’NİN KURUCU ÜYELERİ  LİSTESİ

 

Üye  No

   Kurucu Üretici Birliğinin adı

Yetkili temsilcinin

adı ve soyadı

 

 Öğrenim   durumu - Mesleği – TC Kimlik No

 İkametgah   Adresi

 

 İMZA

 

 

1

 İSTANBUL DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILARI ÜRETİCİ BİRLİĞİ

 

 

 

 

 

2

İZMİR DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILARI ÜRETİCİ BİRLİĞİ

 

 

 

 

 

3

RİZE DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILARI ÜRETİCİ BİRLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ÇANAKKALE-TEKİRDAĞ DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILARI ÜRETİCİ BİRLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

5

BALIKESİR DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILARI ÜRETİCİ BİRLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

6

SİNOP DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILARI ÜRETİCİ BİRLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

YALOVA DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILARI ÜRETİCİ BİRLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

8

MERSİN DENİZ ÜRÜNLERİ AVCILARI ÜRETİCİ BİRLİĞİ

 

 

 

 

 

DENİZ ÜRÜNLERİ  AVCILARI MERKEZ BİRLİĞİ’NİN KURUCU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

Madde 38 - Merkez Birliği’nin kuruluş ve tescili ile Kuruluş Genel Kurulu Toplantısına kadar yapılacak iş ve işlemler kurucu birlikler arasından seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yürütülür.

 

 Madde 39-  Kurucu Üyelerin ve Geçici Yönetim Kurulu’nun listesi.

 

     Görev Dağılımı                       Kurucu Birliğin      Yetkili Temsilcinin

                                                                       Adı                 Adı Ve Soyadı                İmza                                                 

 

1- Kurucu  Başkan        :

 

2- Kurucu Başkan Yrd.  :

 

3- Kurucu Sayman         :

 

4- Kurucu Üye :

 

5- Kurucu Üye :

 

6- Kurucu Üye :

 

7- Kurucu Üye :

 

8- Kurucu Üye :
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry